Copyright © 2020 LeQuest B.V. Alle rechten voorbehouden


I - Definities

 1. Gebruiker: Elke gebruiker van de Service, zijnde een natuurlijke persoon of een juridische entiteit die onder een Overeenkomst met LeQuest valt of haar partners
 2. Account: de persoonlijke omgeving van de Gebruiker met betrekking tot de Service. Het Account kan worden gebruikt door de Gebruiker om de instellingen voor het gebruik van de Service aan te passen, en is nodig om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Service
 3. LeQuest: LeQuest B.V., een besloten vennootschap geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer 52524264
 4. Klant Organisatie: De juridische entiteit waar een Gebruiker voor kan werken, zoals een ziekenhuis, een vereniging of fabrikant van medische apparatuur
 5. Service: Diensten verleend door LeQuest in persoon of via het internet, inclusief maar niet beperkt tot educatie, digitale trainingen en digitale simulaties welke als een Software as a Service (SaaS) geleverd worden
 6. Terms: De bepalingen in dit document
 7. Overeenkomst: Alle overeenkomsten en contracten tussen LeQuest of haar partners en de Klant Organisatie, gerelateerd aan de Service

 

II – Toepassing

 • Deze Terms zijn bovenliggend op andere terms of voorwaarden, zoals de generieke voorwaarden van de Klant Organisatie en, in zover niet uitgesloten door wettelijke bepalingen, standaard voorwaarden in de markt
 • In het geval er verschillen optreden tussen de Terms en de Overeenkomst is de Overeenkomst leidend

 

III – Account

 • Om gebruik te kunnen maken en om toegang te hebben tot de Service, dient de Gebruiker een Account te activeren
 • Afhankelijk van de manier waarop de Service wordt geleverd, wordt bij het activeren van het Account de Gebruiker gevraagd om inloggegevens te verschaffen, inclusief een wachtwoord. De Gebruiker is verantwoordelijk om het wachtwoord geheim te houden. De Gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van en toegang tot de Service. Op het moment dat de Gebruiker weet of reden heeft om te vermoeden dat zijn/haar Account en/of de toegangsgegevens mogelijkerwijs in handen van derden is gekomen dient de gebruiker LeQuest hiervan terstond te informeren. Daarnaast dient de Gebruiker direct actie te ondernemen om het oneigenlijk gebruik van de Service te beperken en/of te voorkomen, bijvoorbeeld door de login gegevens naar zijn of haar Account te veranderen
 • LeQuest is niet aansprakelijk voor enige schade voortkomend uit oneigenlijke toegang tot of gebruik van de Service door de Gebruiker of derden

 

IV – Service

 • Zoals vastgelegd in een Overeenkomst kan LeQuest de Gebruiker een niet exclusief, niet overdraagbaar, en met beperkte rechten toegang geven tot en voor gebruik van de Service, met in achtneming van de voorwaarden en voor de duur van de Overeenkomst
 • De verkoop, verhuur, uitleen, het uitgeven van sub licenties, of toegang verschaffen aan derden is niet toegestaan
 • Het risico en de kosten voor het gebruik van de Service is voor de Gebruiker. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de technische en functionele randvoorwaarden, inclusief het gebruik van de elektronische communicatie middelen, om toegang te kunnen hebben tot en gebruik te kunnen maken van de Service
 • LeQuest heeft het recht toegang tot de Service te blokkeren indien wordt vermoed of wordt vastgesteld dat de Gebruiker een of meerdere van de bepalingen in deze Terms overtreedt

 

V – Intellectueel Eigendom

 • Alle intellectuele eigendomsrechten op ontwikkelde of ter beschikking gestelde leerdoelen, training(en), programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, ontwerprapporten, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij LeQuest
 • Elke verveelvoudiging of overdraging van LeQuest materiaal, trainingen, programmatuur, websites, databestanden of andere materialen is niet toegestaan

 

VI – Beperking van aansprakelijkheid

 • LeQuest spant zich maximaal in om te zorgen dat trainingen zo accuraat mogelijk zijn. Desalniettemin betreft er geen aansprakelijkheid van LeQuest als er fouten of omissies in de Service zijn. LeQuest behoudt zich het recht om zonder aankondiging veranderingen te maken in de Service teneinde de betrouwbaarheid, functioneren en het design van de Service te verbeteren
 • De content van de Service is ter informatie en is bedoeld als educatie. De Service kan niet worden beschouwd als een vervanging of alternatief voor de Operating Manual of Gebruiksinstructies (Instructions for Use) van medische apparatuur. Lees voor het gebruik van medische apparatuur de gebruiksinstructies, en heb daarbij in het bijzonder extra aandacht voor de waarschuwingsboodschappen, voorbehouden en notities in de instructies. In alle gevallen is de Operating Manual of Gebruiksinstructies leidend ten opzichte van de LeQuest Service
 • Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om vast te stellen dat de versie en versies van de apparatuur overeenkomt met de versie en versies van de apparatuur weergegeven in de Service
 • In het geval LeQuest aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid gelimiteerd tot het vergoeden van de directe schade, met een maximum van de daadwerkelijke vergoede schade die LeQuest heeft ontvangen van haar verzekeraar voor de situatie die de schade heeft veroorzaakt
 • LeQuest is in geen geval aansprakelijk voor directe schade, inclusief vervolgschade, gemiste inkomsten, gemiste kostenbesparingen, en schade gerelateerd aan een vertraging of vermindering van de resultaten

 

VII – Force majeure

 • LeQuest is niet aansprakelijk naar de Gebruiker wanneer de verplichtingen van LeQuest zijn vertraagd of niet zijn nagekomen als gevolg van handelingen, gebeurtenissen, omissies of ongelukken buiten wat redelijkerwijs de controle van LeQuest valt. Dit is inclusief en zonder beperking cybercrime, (distributed) denial of service attacks, uitval van nutsbedrijven, uitval van het transport of communicatienetwerk, oorlog, oproer, brand, overstroming, epidemie of pandemie, storm en een niet voorzien faillissement van toeleveranciers of 3rd party software

 

VIII – Beschikbaarheid en onderhoud

 • LeQuest streeft ernaar de systemen, netwerk en Service zonder interruptie beschikbaar te hebben, maar geeft geen garanties af van dien aard, behalve als dit specifiek anders is overeengekomen
 • LeQuest heeft het recht om tijdelijk de systemen, de Service, het netwerk in geheel of ten dele uit te schakelen teneinde onderhoud, aanpassingen en verbeteringen mogelijk te maken. LeQuest zal ernaar streven om de duur van de uitval te beperken waar dit mogelijk is, en LeQuest zal ernaar streven om Gebruikers te informeren omtrent de geplande uitval van Services. LeQuest is niet aansprakelijk voor enige geleden schade gerelateerd aan dergelijke uitval van de Service

 

IX – Verwerken van persoonlijke informatie

 • LeQuest zal, teneinde de Service te kunnen bieden en de Overeenkomst te kunnen uitvoeren, persoonlijke informatie verwerken. Het gaat hier over het algemeen over persoonlijke informatie van ziekenhuis medewerkers, zoals naam, email, en personeelsnummer en indien nodig LTI identifier per Gebruiker. Ook zal LeQuest informatie opslaan met betrekking tot de voortgang van de medewerker in de training, zoals IP adres, digitale handelingen in de trainingen en voortgang. Deze informatie gebruikt LeQuest voor de rapportage naar ziekenhuizen (bijvoorbeeld naar team leads), en ten behoeve van het certificatie en accreditatie proces. Ook zal LeQuest geanonimiseerde en aggregeerde data verzamelen over haar trainingen ten behoeve van algemene rapportage en productverbeteringen
 • LeQuest ondersteunt de Gebruiker in alle van toepassing zijnde rechten met betrekking tot persoonlijke informatie (bijvoorbeeld inspectie, aanpassen, verwijderen) overeenkomstig met de wettelijke eisen vanuit EU GDPR

 

X – Overig

 • Nederlands recht is van toepassing. Geschillen voortkomend uit het gebruik van de Service zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Rotterdam waar LeQuest haar zetel heeft
 • In het geval dat een of meerdere bepalingen in deze Terms niet van toepassing is zal dat geen effect hebben op de geldigheid van de andere bepalingen of de Terms in het algemeen